Aktualności

powrót do listy

OGŁOSZENIE O NABORZE XVI EDYCJA- OSTATNI NABÓR W 2019 ROKU

Powiat dąbrowski

OGŁOSZENIE O NABORZE XVI EDYCJA- OSTATNI NABÓR

W 2019 ROKU

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

 OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU

,,Twoja szansa na przedsiębiorczość” - powiat dąbrowski.

 

Celem głównym projektu  jest udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci:

- dostarczenie wiedzy nt. uruchomienia działalności gospodarczej. (udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego),

- umożliwienie pokrycia kosztów utworzenia firmy (dotacja w wysokości do  23 577,23 zł,

- dostarczenie wiedzy nt. prowadzonej działalności  gospodarczej  (udzielenie wsparcia pomostowego doradczego). 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku powyżej 30 lat i więcej zamieszkujące/uczące się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze subregionu Tarnowskiego woj. małopolskiego (powiaty: m. Tarnów, tarnowski, brzeski, dąbrowski) zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • wiek 30 lat i więcej
 • pozostające bez pracy tj. bierne zawodowo lub bezrobotne
 • zamieszkujące lub uczące się na terenie subregionu tarnowskiego tj. miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego
 • zainteresowane założeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG/KRS lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
 • które należą do co najmniej 1 z poniższych grup:
  • osoby powyżej 50 roku życia
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby o niskich kwalifikacjach

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 660 osób.

  

Proces rekrutacji rozpocznie się

od 14.08.2019 r. do 28.08.2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 :

-  osobiście w Punkt Obsługi Dąbrowa Tarnowska

ul. Oleśnicka 3, telefon: 517 878 962

- za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adresy :

Punkt Obsługi Dąbrowa Tarnowska

ul. Oleśnicka 3,

 Szczegółowe informacje o warunkach udziału w projekcie  można uzyskać na stronie internetowej:

www.twojaszansa.pakd.pl

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Ogłoszenie dotyczy powiatu dąbrowskiego.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny, osobisty bądź e-mailowy.

W procesie rekrutacji przyjęte zostały następujące kryteria formalne:

 • Zgłoszenie do projektu musi zostać złożone na Formularzu rekrutacyjnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu rekrutacji w projekcie.
 • Formularz rekrutacyjny podlega ocenie jedynie w przypadku złożenia go w biurze projektu lub punkcie obsługi w wyznaczonym terminie.
 • Formularz rekrutacyjny musi zostać złożony w dwóch tożsamych wersjach: dwa egzemplarze w wersji papierowej (dwa oryginały lub oryginał + kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) i w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD).
 • Wersja elektroniczna formularza musi być zapisana w formacie „word” (doc/docx).
 • Wszystkie pola Formularza rekrutacyjnego w części A, części B i w części C – oświadczenia, muszą zostać wypełnione i czytelnie podpisane w miejscach do tego przeznaczonych.
 • Część B Formularza Rekrutacyjnego nie może zwierać więcej niż 10 000 znaków (ze spacjami).
 • Każda osoba aplikująca do projektu musi obligatoryjnie złożyć wraz
  z Formularzem rekrutacyjnym Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis/ Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.

 

Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych określonych § 5 ust. 1, z uwzględnieniem  § 4 ust. 16, skutkuje odrzuceniem Formularza rekrutacyjnego i pozostawieniem go bez dalszej oceny. Część B Formularza nie jest oceniana.

Jednocześnie jeżeli na etapie weryfikacji  formalnej Formularza rekrutacyjnego stwierdzi się, iż kandydat nie przynależy do grupy docelowej określonej w projekcie i nie spełnia warunków wymienionych § 3, Formularz rekrutacyjny kandydata nie podlega dalszej ocenie.

Niespełnienie kryterium przynależności do grupy docelowej przedstawionych w części A, części C i w załączniku do formularza skutkuje odstąpieniem od oceny merytorycznej  (część B Formularza).

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce "Dokumenty rekrutacyjne"

OGŁOSZENIE O NABORZE XVI EDYCJA- OSTATNI NABÓR

W 2019 ROKU

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

 OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU

,,Twoja szansa na przedsiębiorczość” - powiat dąbrowski.

 

Celem głównym projektu  jest udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci:

- dostarczenie wiedzy nt. uruchomienia działalności gospodarczej. (udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego),

- umożliwienie pokrycia kosztów utworzenia firmy (dotacja w wysokości do  23 577,23 zł,

- dostarczenie wiedzy nt. prowadzonej działalności  gospodarczej  (udzielenie wsparcia pomostowego doradczego). 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku powyżej 30 lat i więcej zamieszkujące/uczące się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze subregionu Tarnowskiego woj. małopolskiego (powiaty: m. Tarnów, tarnowski, brzeski, dąbrowski) zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • wiek 30 lat i więcej
 • pozostające bez pracy tj. bierne zawodowo lub bezrobotne
 • zamieszkujące lub uczące się na terenie subregionu tarnowskiego tj. miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego
 • zainteresowane założeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG/KRS lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
 • które należą do co najmniej 1 z poniższych grup:
  • osoby powyżej 50 roku życia
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby o niskich kwalifikacjach

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 660 osób.

  

Proces rekrutacji rozpocznie się

od 14.08.2019 r. do 28.08.2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 :

-  osobiście w Punkt Obsługi Dąbrowa Tarnowska

ul. Oleśnicka 3, telefon: 517 878 962

- za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adresy :

Punkt Obsługi Dąbrowa Tarnowska

ul. Oleśnicka 3,

 Szczegółowe informacje o warunkach udziału w projekcie  można uzyskać na stronie internetowej:

www.twojaszansa.pakd.pl

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Ogłoszenie dotyczy powiatu dąbrowskiego.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny, osobisty bądź e-mailowy.

W procesie rekrutacji przyjęte zostały następujące kryteria formalne:

 • Zgłoszenie do projektu musi zostać złożone na Formularzu rekrutacyjnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu rekrutacji w projekcie.
 • Formularz rekrutacyjny podlega ocenie jedynie w przypadku złożenia go w biurze projektu lub punkcie obsługi w wyznaczonym terminie.
 • Formularz rekrutacyjny musi zostać złożony w dwóch tożsamych wersjach: dwa egzemplarze w wersji papierowej (dwa oryginały lub oryginał + kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) i w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD).
 • Wersja elektroniczna formularza musi być zapisana w formacie „word” (doc/docx).
 • Wszystkie pola Formularza rekrutacyjnego w części A, części B i w części C – oświadczenia, muszą zostać wypełnione i czytelnie podpisane w miejscach do tego przeznaczonych.
 • Część B Formularza Rekrutacyjnego nie może zwierać więcej niż 10 000 znaków (ze spacjami).
 • Każda osoba aplikująca do projektu musi obligatoryjnie złożyć wraz
  z Formularzem rekrutacyjnym Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis/ Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.

 

Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych określonych § 5 ust. 1, z uwzględnieniem  § 4 ust. 16, skutkuje odrzuceniem Formularza rekrutacyjnego i pozostawieniem go bez dalszej oceny. Część B Formularza nie jest oceniana.

Jednocześnie jeżeli na etapie weryfikacji  formalnej Formularza rekrutacyjnego stwierdzi się, iż kandydat nie przynależy do grupy docelowej określonej w projekcie i nie spełnia warunków wymienionych § 3, Formularz rekrutacyjny kandydata nie podlega dalszej ocenie.

Niespełnienie kryterium przynależności do grupy docelowej przedstawionych w części A, części C i w załączniku do formularza skutkuje odstąpieniem od oceny merytorycznej  (część B Formularza).

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce "Dokumenty rekrutacyjne"