Aktualności

powrót do listy

UWAGA !!! Informacja o nie zawieszaniu i nie zamykaniu działalności gospodarczych

Powiat tarnowski

Informacja o nie zawieszaniu i nie zamykaniu działalności gospodarczych

W związku z pytaniami Uczestników projektu w sprawie możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej związanego z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia Pandemii, prosimy o nie zawieszanie i nie zamykanie założonych w ramach projektu działalności gospodarczych ponieważ wiąże się to ze zwrotem otrzymanego grantu.

Jednocześnie informujemy, że zwracamy się do Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

 

Przypominamy, że zgodnie z § 4 Pkt. 10. UMOWY O POWIERZENIE GRANTU NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020:

„Grantobiorca jest zobowiązany  do zwrotu wypłaconego grantu lub jego części wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, w przypadku:

1)   Stwierdzenia wykorzystania grantu niezgodnie z biznesplanem w szczególności w sytuacji gdy zakupiono towary lub usługi nieujęte w zestawieniu towarów lub usług przewidzianych do zakupienia z zastrzeżeniem  ust. 4,

2)   Uniemożliwiania lub utrudniania kontroli,

3)   Na wniosek instytucji kontrolnych,

4)   Prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 18 miesięcy, przy czym do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,

5)   Likwidacji bądź zawieszenia działalności gospodarczej przed upływem 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,

6)   Zmiany formy prawnej prowadzonej działalności w okresie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,

7)   Złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia na etapie ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.”